Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening, voor het aankopen, zoeken en/of bemiddelen van auto’s en voertuigen in Nederland en Europa.

Artikel 1: Algemeen
Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Mondial Automotive Group B.V.

Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Mondial Automotive Group B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging (mail/post) zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, internetlink, aanbiedingen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Aritkel 3: Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/BPM/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2. In de prijs zijn niet begrepen alle bijkomende kosten, anders dan vermeld in het aankoopcontract, welke gemaakt worden op verzoek van de Opdrachtgever.

Artikel 4: Levering en Risico overgang

4.1 Levering geschiedt na aankondeging, in wederzijds goed overleg, altijd binnen de termijn van 5 dagen na beschikbaarheid gesteldt door Opdrachtnemer. 

4.2 Indien Opdrachtgever het verkochte niet binnen genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet afneemt zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor Opdrachtgever. Onverminderd gaat het risico op de Opdrachtgever over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van Opdrachtgever dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) Opdrachtgever wordt afgeleverd.  

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van alle door ons aan Opdrachtgever verkochte zaken blijft bij ons zolang Opdrachtgever onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Opdrachtgever de vordering  uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Opdrachtgever onze vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming door Opdrachtgever van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan , waaronder begrepen vorderingen inzake van boete, rente en kosten.

5.2 Opdrachtgever is voor volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

5.3 In geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom niet voldaan heeft, verbindt Opdrachtgever zich nu reeds voor als dan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die Opdrachtgever op deze derde heeft. 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders overeen gekomen dient de betaling zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangeven bankrekening op het tijdstip van aflevering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale  termijnen.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

  • een betalingstermijn is overschreden;
  • de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  • de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  • de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.5 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.

6.7 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.8 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden scha

Aritkel 8: Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen,  behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Annuleringsregeling

10.1 In geval van annulering door de opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

10.2 Bij aanschaf van de auto of auto’s, het volledige bedrag van de auto of auto’s, inclusief alle bijkomende kosten die gemaakt moeten worden of reeds gemaakt zijn. Bij verkoop van de auto of auto’s wordt de opbrengst (al dan niet gedeeltelijk) gecrediteerd aan opdrachtgever. 

10.3 Zonder aanschaf van de auto of auto’s, de gemaakte kosten die rechtstreeks voortkomen uit de opdracht die opdracht gever aan opdrachtnemer heeft gegeven.

Artikel 11: Reclames, klachten

11.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, vervallen door verloop van 1 maand na aflevering.

Artikel 12: Klachten- en beroepsregeling

12.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te lossen.

12.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord.

12.3 Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost, wordt in overleg een onafhankelijk mediator benoemd. De afspraken die in de mediation gemaakt worden zijn bindend.

12.4 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.

12.5 Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.

12.6 Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had   behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13. 2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

13. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

13. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13. 2e Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Nederlands recht is van toepassing.

Gratis de beste Audi’s in je mailbox?

✔ Loop jouw droom Audi niet mis

Import expert Dylan zoekt de 3 mooiste Audi’s

Als 1e op de hoogte van nieuw aanbod


Misschien later